Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych „MADE”

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych „MADE” z siedzibą: 42-209 Częstochowa, ul. Ludowa 42 a, NIP 9492231559.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt: made@madegroup.com.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z:
  1. Art. 6 ust 1 pkt a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),
  2. Art. 6 ust 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. Art. 6 ust 1 pkt c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy, członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia w związku z realizacją zadań oraz organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie uniemożliwi udzielenie wsparcia, podpisanie umowy, dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.

 

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych „MADE” z siedzibą: 42-215 Częstochowa, ul. Ludowa 42A, NIP 9492231559.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt: made@madegroup.com.pl. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji).

Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji korespondencji w stowarzyszeniu oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.